Menu

Generalforsamling

Vores årlige generalforsamling afholdes senest 1. marts, hvert nye foreningsår (1. januar - 31 december). Generalforsamlingen er åben for alle, men det er kun medlemmer som har stemme- og opstillingsret. Du skal have oprettet dit medlemskab, inden afholdelse af generalforsamlingen samme år, for at kunne stemme, eller opstille til bestyrelsen. Et medlemskab er ikke godkendt, før det er registreret som værende betalt.

Du kan se vores vedtægter, samt et referat af den seneste generalforsamling, i menuen til venstre. 

General forsamling 2021

Generalforsamlingen er netop blevet afholdt, lørdag d. 29. maj (flyttet grundet corona), og de nye vedtægter samt referat kommer derfor hurtigst muligt.

Vi undskylder ulejligheden.

Vedtægter §4 (2020)

§ 4: Generalformsamlingen

Stk.1.  Foreningens øverste myndighed, er generalforsamlingen

Stk.2.  Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året. Tidspunkt fastsættes af den siddende bestyrelse (dog senest 1. marts).

Stk.3.  Indkaldelse til generalforsamling (ordinær såvel som ekstraordinær) skal ske med mindst 14 dages varsel. Dette skal annonceres på foreningens hjemmeside, www.akastin.dk.

Stk.4.  Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer

2. Valg af sekretær
3. Årsberetning ved bestyrelsen

4. Regnskabsgennemgang ved kasserer og revisor, samt godkendelse af årsregnskabet

5. Valg af 1-2 revisor(er) til næste regnskabsår.

6. Fastsættelse af medlemskontingent
7. Foreningens mål og visioner fastlægges
8. Indkomne forslag behandles

9. Valg af bestyrelse samt suppleanter

a. Valg af Formand

b. Valg af Næstformand
c. Valg af Kasserer
d. Valg af Medlemmer af bestyrelsen e. Valg af suppleanter

10. Eventuelt

 

Stk.5.  Alle deltagende medlemmer ved generalforsamlingen har stemmeret efter princippet en person = en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Stk.6.  Det er muligt at stille op til alle poster uden at være tilstede ved generalforsamling, givet at der er indsendt en skriftlig udmelding herom.

 

Stk.7.  Afstemninger ved generalforsamlingen skal ske skriftligt såfremt blot en af de deltagende ønsker dette. Det er op til ordstyreren at bestemme afstemningsformen, ligesom han/hun også udpeger stemmetællere og afgør alle spørgsmål vedrørende stemmeafgivningen.

 

Stk.8.  Forslag der ønskes behandlet ved generalforsamlingen, skal være i bestyrelsens hænder senest 7 dage før afholdelse af denne. Forslag skal sendes skriftligt til foreningens formand/kvinde.

 

Stk.9.  De, på generalforsamlingen, behandlede forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal.
 Er bestyrelsen lige delt i en sag, har bestyrelsesformanden/kvinden den afgørende stemme.

 

Stk.10.  Når/hvis bestyrelsen anser det for værende nødvendigt eller når 25 % af foreningens medlemmer kræver det, skriftligt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
 Indkaldelsen til denne skal ske skriftligt til alle foreningens medlemmer med 14 dages varsel.


Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter begæringens modtagelse.

 

Stk.11.  Generalforsamlingen fastlægger et eller flere mål for bestyrelsens arbejde i det kommende år.